ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 13 105 1 106 195 1 196 230 6 236 92 5 97 250 6 256 885 19 904
บริหารธุรกิจ 11 11 58 58 95 95 116 3 119 51 3 54 157 6 163 488 12 500
ปวส.การจัดการ 7 7 5 5 5 5 1 1 15 15 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 8 8 4 4 7 7 5 5 10 10 37 37
ปวส.การตลาด 6 6 12 12 2 2 5 5 14 14 39 39
บธ.บ.การจัดการ 1 1 18 18 34 34 29 29 10 10 92 92
บธ.บ.การตลาด 9 9 12 12 9 9 6 6 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 3 3 37 37 61 3 64 29 3 32 118 6 124 249 12 261
บัญชี 1 1 34 1 35 84 1 85 86 3 89 24 2 26 84 84 313 7 320
บช.บ.การบัญชี 1 1 34 1 35 84 1 85 86 3 89 24 2 26 84 84 313 7 320
ศิลปศาสตร์ 1 1 13 13 16 16 28 28 17 17 9 9 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 8 8 8 8 22 22 7 7 9 9 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 8 8 6 6 10 10 29 29
รวมทั้งหมด 13 13 105 1 106 195 1 196 230 6 236 92 5 97 250 6 256 885 19 904