ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,006 1,006 1,006 1,006
บริหารธุรกิจ 412 412 412 412
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 65 65 65 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 277 277 277 277
บธ.บ.การจัดการ 35 35 35 35
บธ.บ.การตลาด 35 35 35 35
บัญชี 412 412 412 412
บช.บ.การบัญชี 412 412 412 412
ศิลปศาสตร์ 182 182 182 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 34 34 34 34
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 123 123 123 123
รวมทั้งหมด 1,006 1,006 1,006 1,006