ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,626 1 59 2,686 2,626 1 59 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 581 581 581 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 104 104 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 265 265 265 265
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 123 123 123 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,043 42 1,085 1,043 42 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 96 96 96 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 43 43 43 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 244 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 308 42 350 308 42 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 109 109 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 171 171 171 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 486 486 486 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 136 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 350 350 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 516 1 17 534 516 1 17 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 92 92 92 92
ปวส.ช่างโลหะ 54 54 54 54
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 304 1 305 304 1 305
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 17 83 66 17 83
รวมทั้งหมด 2,626 1 59 2,686 2,626 1 59 2,686