ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 549 66 615 549 66 615
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 421 421 421 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 89 89 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 233 233 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 68 68 68 68
สหวิทยาการ 128 66 194 128 66 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 58 44 102 58 44 102
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 15 15 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 40 22 62 40 22 62
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 549 66 615 549 66 615