ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 769 1 22 792 769 1 22 792
บริหารธุรกิจ 376 15 391 376 15 391
ปวส.การจัดการ 29 29 29 29
ปวส.การตลาด 16 16 16 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 29 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 222 12 234 222 12 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 27 3 30 27 3 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 28 28 28 28
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บัญชี 331 1 7 339 331 1 7 339
บช.บ.การบัญชี 331 1 7 339 331 1 7 339
ศิลปศาสตร์ 62 62 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 769 1 22 792 769 1 22 792