ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,442 132 46 3,620 3,442 132 46 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 696 44 5 745 696 44 5 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 115 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 210 210 210 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 298 43 341 298 43 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 1 5 12 6 1 5 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,296 35 40 1,371 1,296 35 40 1,371
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 24 308 284 24 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 509 8 24 541 509 8 24 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 3 11 8 3 11
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 16 23 7 16 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 539 26 565 539 26 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 296 26 322 296 26 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 911 27 1 939 911 27 1 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 243 8 251 243 8 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 500 19 519 500 19 519
รวมทั้งหมด 3,442 132 46 3,620 3,442 132 46 3,620