ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 75 75 1,101 152 1,253 1,176 152 1,328
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 130 130 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 97 97 97 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 33 33 33
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 408 105 513 462 105 567
ปวส.ไฟฟ้า 54 54 54 54
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 256 105 361 256 105 361
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 21 286 37 323 307 37 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 286 37 323 286 37 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 277 10 287 277 10 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 10 198 188 10 198
รวมทั้งหมด 75 75 1,101 152 1,253 1,176 152 1,328