ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 883 883 883 883
บริหารธุรกิจ 531 531 531 531
บธ.บ.การจัดการ 277 277 277 277
บธ.บ.การตลาด 82 82 82 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
บัญชี 280 280 280 280
บช.บ.การบัญชี 280 280 280 280
ศิลปศาสตร์ 72 72 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 72 72 72 72
รวมทั้งหมด 883 883 883 883