ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 138 138 371 371 509 509
บริหารธุรกิจ 138 138 309 309 447 447
ปวส.การจัดการ 81 81 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 193 193 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 116 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 59 59 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 138 138 371 371 509 509