ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 84 84 288 288 372 372
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 97 97 181 181
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 97 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
รวมทั้งหมด 84 84 288 288 372 372