ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 22 174 152 22 174
วิทยาศาสตร์ 87 22 109 87 22 109
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 82 19 101 82 19 101
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 3 8 5 3 8
อุตสาหกรรมเกษตร 65 65 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 65 65 65 65
รวมทั้งหมด 152 22 174 152 22 174