ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 514 30 544 1,520 34 1,554 2,034 64 2,098
วิศวกรรมเครื่องกล 146 146 342 342 488 488
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 222 222 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 167 167 649 649 816 816
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 57 57 57 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 41 41 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 107 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 148 148 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 68 30 98 277 3 280 345 33 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 68 30 98 68 30 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 277 3 280 277 3 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 133 133 252 31 283 385 31 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 64 64 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 10 30 20 10 30
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 21 253 232 21 253
รวมทั้งหมด 514 30 544 1,520 34 1,554 2,034 64 2,098