ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 62 62 62 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 62 62 62 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 62 62 62 62