ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 753 753 753 753
บริหารธุรกิจ 452 452 452 452
บธ.บ.การจัดการ 237 237 237 237
บธ.บ.การตลาด 65 65 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 150 150 150 150
บัญชี 233 233 233 233
บช.บ.การบัญชี 233 233 233 233
ศิลปศาสตร์ 68 68 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 753 753 753 753