ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 72 72 981 148 1,129 1,053 148 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 480 101 581 532 101 633
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 52 52
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 90 90 90 90
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 39 39 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 247 101 348 247 101 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 20 254 37 291 274 37 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 37 291 254 37 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 247 10 257 247 10 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 182 10 192 182 10 192
รวมทั้งหมด 72 72 981 148 1,129 1,053 148 1,201