ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 118 118 1,120 38 17 1,175 1,238 38 17 1,293
บริหารธุรกิจ 83 83 525 38 17 580 608 38 17 663
ปวส.การจัดการ 32 32 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 189 26 7 222 189 26 7 222
บธ.บ.การตลาด 129 129 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 207 12 10 229 207 12 10 229
บัญชี 35 35 372 372 407 407
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 372 372 372 372
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 118 118 1,120 38 17 1,175 1,238 38 17 1,293