ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 605 10 615 1,579 28 1,607 2,184 38 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 282 10 292 282 10 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 10 55 45 10 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 222 222 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 222 222 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 200 200 519 519 719 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 101 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 89 10 99 319 3 322 408 13 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 10 99 89 10 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 319 3 322 319 3 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 144 144 237 15 252 381 15 396
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 237 15 252 237 15 252
รวมทั้งหมด 605 10 615 1,579 28 1,607 2,184 38 2,222