ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 34 380 380 6 6 420 420
พืชศาสตร์ 11 11 128 128 139 139
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 128 128 128 128
เรียนรวม 18 18 66 66 84 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 67 67 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 50 50 50
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 14 14
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 80 80 1 1 86 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.ประมง 17 17 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 63 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 39 39 5 5 44 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 39 39 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 34 34 380 380 6 6 420 420