ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 618 17 635 1,645 30 1,675 2,263 47 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 282 10 292 282 10 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 10 55 45 10 55
วิศวกรรมเครื่องกล 173 173 228 228 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 198 198 540 540 738 738
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 17 108 321 3 324 412 20 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 17 108 91 17 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 3 324 321 3 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 274 17 291 430 17 447
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 17 291 274 17 291
รวมทั้งหมด 618 17 635 1,645 30 1,675 2,263 47 2,310