ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 618 17 635 1,645 30 1,675 2,263 47 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 173 173 337 337 510 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 198 198 668 668 866 866
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 17 108 321 3 324 412 20 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 17 108 91 17 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 3 324 321 3 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 319 27 346 475 27 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 10 55 45 10 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 17 291 274 17 291
รวมทั้งหมด 618 17 635 1,645 30 1,675 2,263 47 2,310