ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179 179 617 617 2 2 796 2 798
พืชศาสตร์ 36 36 171 171 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 36 36 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 171 171 171 171
เรียนรวม 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 56 56 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 56 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 76 76 244 244 320 320
ปวส.ประมง 30 30 30 30
ปวส.สัตวศาสตร์ 46 46 46 46
วท.บ.ประมง 65 65 65 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 179 179 179 179
อุตสาหกรรมเกษตร 64 64 146 146 2 2 210 2 212
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 60 60 60 60
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 57 57 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 179 179 617 617 2 2 796 2 798