ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 776 776 776 776
บริหารธุรกิจ 411 411 411 411
บธ.บ.การจัดการ 164 164 164 164
บธ.บ.การตลาด 139 139 139 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 108 108
บัญชี 268 268 268 268
บช.บ.การบัญชี 268 268 268 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 776 776 776 776