ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 126 126 1,121 39 16 1,176 1,247 39 16 1,302
บริหารธุรกิจ 92 92 520 39 16 575 612 39 16 667
ปวส.การจัดการ 35 35 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 184 25 7 216 184 25 7 216
บธ.บ.การตลาด 128 128 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 208 14 9 231 208 14 9 231
บัญชี 34 34 379 379 413 413
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 379 379 379 379
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 126 126 1,121 39 16 1,176 1,247 39 16 1,302