ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 600 16 616 1,611 29 1,640 2,211 45 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 171 171 330 330 501 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 186 664 664 850 850
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 89 16 105 307 3 310 396 19 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 16 105 89 16 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 307 3 310 307 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 154 310 26 336 464 26 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 9 51 42 9 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 268 17 285 268 17 285
รวมทั้งหมด 600 16 616 1,611 29 1,640 2,211 45 2,256