ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 98 98 2,872 1,560 251 4,683 23 23 2,970 1,560 274 4,804
บริหารธุรกิจ 44 44 1,805 1,035 180 3,020 23 23 1,849 1,035 203 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 485 307 31 823 485 307 31 823
บธ.บ.การตลาด 401 343 114 858 401 343 114 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 282 191 473 282 191 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 400 194 35 629 400 194 35 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 54 54 653 344 37 1,034 707 344 37 1,088
ปวส.การบัญชี 54 54 54 54
บช.บ.การบัญชี 653 344 37 1,034 653 344 37 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 399 181 34 614 399 181 34 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 280 124 404 280 124 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 119 57 34 210 119 57 34 210
รวมทั้งหมด 98 98 2,872 1,560 251 4,683 23 23 2,970 1,560 274 4,804