ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 116 116 1,104 37 16 1,157 1,220 37 16 1,273
บริหารธุรกิจ 82 82 514 37 16 567 596 37 16 649
ปวส.การจัดการ 31 31 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 184 25 7 216 184 25 7 216
บธ.บ.การตลาด 127 127 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 203 12 9 224 203 12 9 224
บัญชี 34 34 368 368 402 402
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 368 368 368 368
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 116 116 1,104 37 16 1,157 1,220 37 16 1,273