ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 346 79 78 503 2,589 929 31 3,549 13 24 5 42 2,948 1,032 114 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 452 452 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วิศวกรรมเครื่องกล 75 75 594 219 813 9 9 18 678 228 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 118 118 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 104 104 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 51 105 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 168 480 312 168 480
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 18 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 167 37 64 268 673 412 31 1,116 4 15 5 24 844 464 100 1,408
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 77 37 64 178 77 37 64 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 247 145 31 423 247 145 31 423
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 260 152 412 260 152 412
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 166 59 225 166 59 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 15 5 24 4 15 5 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 363 111 474 363 111 474
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 243 111 354 243 111 354
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 42 14 160 507 187 694 611 229 14 854
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 14 56 42 14 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 61 259 198 61 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 309 50 359 309 50 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 346 79 78 503 2,589 929 31 3,549 13 24 5 42 2,948 1,032 114 4,094