ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,686 127 1,813 6 6 1,692 127 1,819
การออกแบบ 538 127 665 6 6 544 127 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 132 127 259 132 127 259
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 213 213 213 213
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 193 193 193 193
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 277 277 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 195 195 195 195
ทล.บ.เซรามิก 82 82 82 82
ศิลปกรรม 370 370 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 370 370 370 370
สถาปัตยกรรม 501 501 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 21 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 182 182 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 298 298 298 298
รวมทั้งหมด 1,686 127 1,813 6 6 1,692 127 1,819