ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,134 110 31 1,275 1,134 110 31 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 458 64 31 553 458 64 31 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 302 64 31 397 302 64 31 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 83 83 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 314 36 350 314 36 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 314 36 350 314 36 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 270 10 280 270 10 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 207 10 217 207 10 217
รวมทั้งหมด 1,134 110 31 1,275 1,134 110 31 1,275