ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 18 1,244 15 28 1,287 1,262 15 28 1,305
บริหารธุรกิจ 16 16 584 15 28 627 600 15 28 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 206 8 6 220 206 8 6 220
บธ.บ.การตลาด 173 173 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 205 7 22 234 205 7 22 234
บัญชี 2 2 435 435 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 435 435 435 435
ศิลปศาสตร์ 225 225 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 138 138 138 138
รวมทั้งหมด 18 18 1,244 15 28 1,287 1,262 15 28 1,305