ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 837 837 837 837
บริหารธุรกิจ 469 469 469 469
บธ.บ.การจัดการ 245 245 245 245
บธ.บ.การตลาด 85 85 85 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 139 139 139 139
บัญชี 286 286 286 286
บช.บ.การบัญชี 286 286 286 286
ศิลปศาสตร์ 82 82 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 82 82 82 82
รวมทั้งหมด 837 837 837 837