ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 192 192 706 706 2 2 898 2 900
พืชศาสตร์ 37 37 202 202 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 202 202 202 202
วิทยาศาสตร์ 62 62 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 62 62 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 89 89 276 276 365 365
ปวส.ประมง 29 29 29 29
ปวส.สัตวศาสตร์ 60 60 60 60
วท.บ.ประมง 73 73 73 73
วท.บ.สัตวศาสตร์ 203 203 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 66 66 166 166 2 2 232 2 234
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 62 62 62 62
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 102 102 102 102
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 64 64 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 192 192 706 706 2 2 898 2 900