ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 12 3,530 1,473 484 5,487 28 28 3,542 1,473 512 5,527
บริหารธุรกิจ 9 9 2,277 977 355 3,609 28 28 2,286 977 383 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการ 669 300 81 1,050 669 300 81 1,050
บธ.บ.การตลาด 492 331 186 1,009 492 331 186 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 474 168 64 706 474 168 64 706
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 289 289 289 289
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 353 178 24 555 353 178 24 555
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 3 3 735 318 72 1,125 738 318 72 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 735 318 72 1,125 735 318 72 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 503 178 57 738 503 178 57 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 279 121 400 279 121 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 148 57 57 262 148 57 57 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 12 12 3,530 1,473 484 5,487 28 28 3,542 1,473 512 5,527