ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 319 39 129 487 3,323 904 30 4,257 13 24 9 46 3,655 967 168 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 83 83 722 212 934 8 9 1 18 813 221 1 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 133 133 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 51 105 54 51 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 381 161 542 381 161 542
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 9 1 18 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 161 37 64 262 1,151 400 30 1,581 5 15 8 28 1,317 452 102 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 88 37 64 189 88 37 64 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 189 189 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 318 147 465 318 147 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 385 141 30 556 385 141 30 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 161 57 218 161 57 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 15 8 28 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 625 108 733 625 108 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 150 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 108 431 323 108 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 2 65 142 825 184 1,009 900 186 65 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 65 67 2 65 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 254 61 315 254 61 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 450 48 498 450 48 498
รวมทั้งหมด 319 39 129 487 3,323 904 30 4,257 13 24 9 46 3,655 967 168 4,790