ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 361 361 81 81 442 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 361 361 361 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 83 83 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 198 198 198 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 80 80 80 80
สหวิทยาการ 81 81 81 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 361 361 81 81 442 442