ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,049 110 31 1,190 1,049 110 31 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 85 85 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 53 53 53 53
วิศวกรรมไฟฟ้า 407 64 31 502 407 64 31 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 262 64 31 357 262 64 31 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 295 36 331 295 36 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 295 36 331 295 36 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 262 10 272 262 10 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 10 213 203 10 213
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 1,049 110 31 1,190 1,049 110 31 1,190