ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 4 3,062 1,179 486 4,727 28 28 3,066 1,179 514 4,759
บริหารธุรกิจ 3 3 1,989 764 357 3,110 28 28 1,992 764 385 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 261 261 261 261
บธ.บ.การจัดการ 553 210 82 845 553 210 82 845
บธ.บ.การตลาด 418 252 186 856 418 252 186 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 314 145 25 484 314 145 25 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 443 157 64 664 443 157 64 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 1 1 647 284 72 1,003 648 284 72 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 647 284 72 1,003 647 284 72 1,003
ศิลปศาสตร์ 426 131 57 614 426 131 57 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 227 74 301 227 74 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 123 57 57 237 123 57 57 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 4 4 3,062 1,179 486 4,727 28 28 3,066 1,179 514 4,759