ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 296 3 129 428 3,126 727 30 3,883 13 24 9 46 3,435 754 168 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 519 519 519 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 184 184 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 656 185 841 8 9 1 18 742 194 1 937
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 143 143 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 127 127 127 127
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 34 66 32 34 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 354 151 505 354 151 505
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 9 1 18 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 151 1 64 216 865 336 30 1,231 5 15 8 28 1,021 352 102 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 79 1 64 144 79 1 64 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 365 115 30 510 365 115 30 510
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 312 132 444 312 132 444
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 154 53 207 154 53 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 15 8 28 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 408 95 503 408 95 503
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 283 95 378 283 95 378
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 2 65 134 678 111 789 745 113 65 923
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 65 67 2 65 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 57 307 250 57 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 428 48 476 428 48 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 296 3 129 428 3,126 727 30 3,883 13 24 9 46 3,435 754 168 4,357