ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 1,231 15 28 1,274 1,232 15 28 1,275
บริหารธุรกิจ 1 1 577 15 28 620 578 15 28 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 203 8 6 217 203 8 6 217
บธ.บ.การตลาด 171 171 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 203 7 22 232 203 7 22 232
บัญชี 431 431 431 431
บช.บ.การบัญชี 431 431 431 431
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 136 136 136 136
รวมทั้งหมด 1 1 1,231 15 28 1,274 1,232 15 28 1,275