ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147 147 624 624 1 1 771 1 772
พืชศาสตร์ 37 37 132 132 169 169
ปวส.พืชศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 132 132 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 61 61 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 61 61 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 69 69 194 194 263 263
ปวส.ประมง 24 24 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 45 45 45 45
วท.บ.ประมง 62 62 62 62
วท.บ.สัตวศาสตร์ 132 132 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 41 41 161 161 1 1 202 1 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 37 37 37 37
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 97 97 97 97
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 64 64 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 147 147 624 624 1 1 771 1 772