ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 682 3 685 1,801 26 49 1,876 2,483 29 49 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 172 172 388 388 560 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 132 132
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 256 256 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 237 749 32 781 986 32 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 101 101 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 61 61 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 192 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 32 315 283 32 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 132 3 135 344 2 346 476 5 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 132 3 135 132 3 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 344 2 346 344 2 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 141 141 320 24 17 361 461 24 17 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 9 17 81 55 9 17 81
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 265 15 280 265 15 280
รวมทั้งหมด 682 3 685 1,801 26 49 1,876 2,483 29 49 2,561