ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,704 74 1,778 9 9 1,713 74 1,787
การออกแบบ 520 74 594 9 9 529 74 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 141 74 215 141 74 215
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 208 208 208 208
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 171 171 171 171
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 292 292 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 196 196 196 196
ทล.บ.เซรามิก 96 96 96 96
ศิลปกรรม 364 364 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 364 364 364 364
สถาปัตยกรรม 528 528 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 195 195 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 323 323 323 323
รวมทั้งหมด 1,704 74 1,778 9 9 1,713 74 1,787