ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 2 628 1,703 24 43 1,770 2,329 26 43 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 335 9 17 361 335 9 17 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 9 17 82 56 9 17 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 161 161 247 247 408 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 247 247 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 207 551 26 577 758 26 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 260 26 286 260 26 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 179 179 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 112 112 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 126 2 128 313 313 439 2 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 126 2 128 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 313 313 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 257 15 272 389 15 404
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 257 15 272 257 15 272
รวมทั้งหมด 626 2 628 1,703 24 43 1,770 2,329 26 43 2,398