ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 965 98 24 1,087 965 98 24 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 473 55 24 552 473 55 24 552
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 248 55 24 327 248 55 24 327
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 274 36 310 274 36 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 36 310 274 36 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 218 7 225 218 7 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 160 7 167 160 7 167
รวมทั้งหมด 965 98 24 1,087 965 98 24 1,087