ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 157 1 158 157 1 158
วิทยาศาสตร์ 75 1 76 75 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 1 76 75 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 82 82 82 82
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
รวมทั้งหมด 157 1 158 157 1 158