ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 2,851 1,048 454 4,353 28 28 2,852 1,048 482 4,382
บริหารธุรกิจ 1 1 1,851 676 336 2,863 28 28 1,852 676 364 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 344 175 30 549 344 175 30 549
บธ.บ.การตลาด 298 220 101 619 298 220 101 619
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 387 142 55 584 387 142 55 584
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 248 248 248 248
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 150 523 373 150 523
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 201 139 340 201 139 340
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 609 244 63 916 609 244 63 916
บช.บ.การบัญชี 609 244 63 916 609 244 63 916
ศิลปศาสตร์ 391 128 55 574 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 218 72 290 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 105 56 55 216 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 1 2,851 1,048 454 4,353 28 28 2,852 1,048 482 4,382