ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 279 124 403 2,854 634 25 3,513 12 23 9 44 3,145 657 158 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 498 498 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 573 158 731 8 9 1 18 657 167 1 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 305 127 432 305 127 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 31 63 32 31 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 9 1 18 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 63 206 759 287 25 1,071 4 14 8 26 906 301 96 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 74 63 137 74 63 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 314 88 25 427 314 88 25 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 296 126 422 296 126 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 115 45 160 115 45 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 14 8 26 4 14 8 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 390 91 481 390 91 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 268 91 359 268 91 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 61 121 634 98 732 694 98 61 853
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 398 46 444 398 46 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 236 51 287 236 51 287
รวมทั้งหมด 279 124 403 2,854 634 25 3,513 12 23 9 44 3,145 657 158 3,960