ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 354 354 59 59 413 413
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 354 354 354 354
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 79 79 79 79
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 81 81 81 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 194 194 194 194
สหวิทยาการ 59 59 59 59
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 46 46 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 354 354 59 59 413 413