ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 1,099 2 28 1,129 1,100 2 28 1,130
บริหารธุรกิจ 1 1 515 2 28 545 516 2 28 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บธ.บ.การจัดการ 121 1 6 128 121 1 6 128
บธ.บ.การตลาด 94 94 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 176 1 22 199 176 1 22 199
บัญชี 370 370 370 370
บช.บ.การบัญชี 370 370 370 370
ศิลปศาสตร์ 214 214 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 85 85 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 129 129 129 129
รวมทั้งหมด 1 1 1,099 2 28 1,129 1,100 2 28 1,130