ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 62 188 188 250 250
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 65 65 127 127
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 65 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 68 68 68 68
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 55 55
รวมทั้งหมด 62 62 188 188 250 250