ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 2,737 1,000 450 4,187 28 28 2,738 1,000 478 4,216
บริหารธุรกิจ 1 1 1,789 643 333 2,765 28 28 1,790 643 361 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 245 245 245 245
บธ.บ.การจัดการ 332 165 30 527 332 165 30 527
บธ.บ.การตลาด 297 216 101 614 297 216 101 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 169 132 301 169 132 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 373 130 55 558 373 130 55 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 147 520 373 147 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 557 229 62 848 557 229 62 848
บช.บ.การบัญชี 557 229 62 848 557 229 62 848
ศิลปศาสตร์ 391 128 55 574 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 218 72 290 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 105 56 55 216 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 1 2,737 1,000 450 4,187 28 28 2,738 1,000 478 4,216